Informatie

logopedie-zonhoven

Genkerbaan 93-1  3520 Zonhoven


Wat is logopedie?

 

Het woord 'logopedie' is samengesteld uit de Griekse   woorden 'logos' en 'paidein'. 'Logos' staat voor ‘gesproken woord’ en 'paidein'   voor opvoeden. Logopedie betekent dus 'opvoeden tot het gesproken woord'.

Logopedie wordt echter niet meer zo ‘eng’ bekeken. Het is veel   ruimer dan ‘het mooi leren praten’. In de logopedie gaat het vandaag meer over   de hulpverlening bij beperkingen en stoornissen in de communicatie. Communicatie is echter meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, ….

 

Er wordt aandacht besteed   aan preventie, onderzoek en behandeling van beperkingen en stoornissen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor.

 

Wat doet een logopedist?

 

Na een uitgebreid onderzoek wordt een individueel behandelingsplan opgesteld. Nadien bestaat de taak van de logopedist grotendeels   uit het geven van therapie. De behandeling heeft tot doel stoornissen in het normale communicatiegedrag te voorkomen, te beperken of te verhelpen. Voor het   opstellen en uitvoeren van therapieën gebruikt de logopedist specifieke methodes die gegroeid zijn uit wetenschappen als geneeskunde, psychologie, opvoedkunde, taalkunde,….

 

Naast behandeling geeft de logopedist ook adviezen en informatie. Hiermee begeleidt de logopedist ook de omgeving van mensen met  spraak-, taal- en leerproblemen.

 

De logopedist wisselt vaak informatie uit met andere disciplines zoals: leerkrachten, artsen, tandartsen, psychologen,…. Uiteraard kan een stoornis in de communicatie ook verholpen of   gunstig beïnvloed worden door bijvoorbeeld een medische, een tandheelkundige,   een psychologische of een andere behandeling. Daarom juist blijft samenwerking tussen de verschillende deskundigen zo belangrijk.

 

Waarom is logopedie nodig?

 

Communicatie heeft de laatste decennia meer en meer aan belang gewonnen. Communicatie is essentieel in de overdracht van informatie, het is namelijk via communicatie en taal dat we elkaar begrijpen en met anderen kunnen samenleven.

 

Om te leren lezen, schrijven en rekenen is net onze taal zo   belangrijk. Communicatie- en taalstoornissen hebben bijgevolg een negatieve  invloed op ons sociaal en emotioneel leven. Logopedie richt zich op de hulpverlening bij communicatiestoornissen en vervult daarom een duidelijke   maatschappelijke rol.